Guidelines for Infection Control in the Urological Field, including Urinary Tract Management (revised second edition)

Bibliographic information
Bibliographic information

Guidelines for Infection Control in the Urological Field, including Urinary Tract Management (revised second edition)

Satoshi Takahashi, Soichi Arakawa, Kiyohito Ishikawa, Jun Kamei, Kanao Kobayashi, Katsumi Shigemura, Satoru Takahashi, Yoshiki Hiyama, Ryoichi Hamasuna, Hiroshi Hayami, Satoshi Yazawa, Mitsuru Yasuda, Yoshikazu Togo, Shingo Yamamoto, Koichiro Wada, Toyohiko Watanabe

Bibliographic information

×