Summary of the Clinical Practice Guidelines for Penile Cancer 2021 by the Japanese Urological Association

Bibliographic information
Bibliographic information

Summary of the Clinical Practice Guidelines for Penile Cancer 2021 by the Japanese Urological Association

Takahiro Yamaguchi, Yutaka Sugiyama, Toshiaki Tanaka, Tomokazu Kimura, Yasushi Yumura, Masahiro Nakano, Takayuki Sugiyama, Noriyoshi Miura, Masato Goya, Akira Yamamoto, Satoru Takahashi, Yuji Miura, Toyonori Tsuzuki, Naoya Masumori, Hiroyuki Nishiyama, Masahiro Yao, Takuya Koie, Hideaki Miyake, Takashi Saika, Seiichi Saito, Tetsuo Akimoto, Tsutomu Tamada, Yuichi Ando, Satoru Takahashi, Takaaki Suzuki, Shiro Hinotsu, Tomomi Kamba

Bibliographic information

×