JCS 2017 Guideline on Prevention and Treatment of Infective Endocarditis

Bibliographic information
Bibliographic information

JCS 2017 Guideline on Prevention and Treatment of Infective Endocarditis

Satoshi Nakatani, Takahiro Ohara, Kyomi Ashihara, Chisato Izumi, Shiro Iwanaga, Kiyoyuki Eishi, Yutaka Okita, Masao Daimon, Toshimi Kimura, Kazunori Toyoda, Hiroyuki Nakase, Kazuhiko Nakano, Masahiro Higashi, Kotaro Mitsutake, Tomoaki Murakami, Satoshi Yasukochi, Shuhei Okazaki, Haruo Sakamoto, Hiroshi Tanaka, Ichiro Nakagawa, Ryota Nomura, Katsuhito Fujiu, Takashi Miura, Toshio Morizane, on behalf of the Japanese Circulation Society Joint Working Group

Bibliographic information

×