Clinical practice guidelines for aspiration and pharyngeal residue assessment during eating and swallowing for nursing care:Japan edition

Bibliographic information
Bibliographic information

Clinical practice guidelines for aspiration and pharyngeal residue assessment during eating and swallowing for nursing care:Japan edition

Junko Sugama, Miyuki Ishibasi, Erika Ota, Yayoi Kamakura, Eiichi Saitoh, Hiromi Sanada, Takeo Nakayama, Takeshi Nomura, Masako Yamada, Gojiro Nakagami, Naoko Sato, Seiko Shibata, Takashi Hase, Junko Fukada, Tatsuto Miki, Mikiko Arita, Tamae Urai, Yohei Okawa, Aya Kitamura, Misako Dai, Toshiaki Takahashi, Nao Tamai, Itoko Tobita, Hiroshi Noguchi, Masaru Matsumoto, Yuka Miura, Kanae Mukai, Yuko Mugita, Mikako Yoshida, Masako Kurachi, Takako Shirasaka, Yukiko Yamane

Bibliographic information

×