Clinical practice guidelines for IgG4-related sclerosing cholangitis

Bibliographic information

Clinical practice guidelines for IgG4-related sclerosing cholangitis

Terumi Kamisawa, Takahiro Nakazawa, Susumu Tazuma, Yoh Zen, Atsushi Tanaka, Hirotaka Ohara, Takashi Muraki, Kazuo Inui, Dai Inoue, Takayoshi Nishino, Itaru Naitoh, Takao Itoi, Kenji Notohara, Atsushi Kanno, Kensuke Kubota, Kenji Hirano, Hiroyuki Isayama, Kyoko Shimizu, Toshio Tsuyuguchi, Tooru Shimosegawa, Shigeyuki Kawa, Tsutomu Chiba, Kazuichi Okazaki, Hajime Takikawa, Wataru Kimura, Michiaki Unno, Masahiro Yoshida
J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2019 Jan;26(1):9-42.

Abstract
Introduction
Method
Result
Clinical Questions
Diagnosis[Clinical Question I-1)]
[Clinical Question I-2)]
[Clinical Question I-3)]
[Clinical Question I-4)]
[Clinical Question I-5)]
[Clinical Question I-6)]
[Clinical Question I-7)]
[Clinical Question I-8)]
[Clinical Question I-9)]
[Clinical Question I-10)]
[Clinical Question I-11)]
[Clinical Question I-12)]
[Clinical Question I-13)]
[Clinical Question I-14)]
Treatment[Clinical Question II-1)]
[Clinical Question II-2)]
[Clinical Question II-3)]
[Clinical Question II-4)]
Conflict of interest
Acknowledgment
Appendix 1.
References
Bibliographic information

×